mardi 18 avril 2017

文化差异:雨     Wénhuà chāyì: Yǔ


        来法国留学或者工作的中国人会发现很多有趣的文化差异,其中一个让他们惊讶的事儿就是大多数法国人都讨厌下雨天,而对于中国人,尤其是中国北方人来说,这个有点儿不可思议。
            Lái Fǎguó liúxué huòzhě gōngzuò de zhōngguó rén huì fāxiàn hěnduō yǒuqù de wénhuà chā, qízhōng yī gè ràng tāmen jīngyà de shìr jiù shì : dàduōshù fǎguó rén dōu tǎoyàn xiàyǔ-tiān, ér duìyú Zhōngguórén, yóuqíshì zhōngguó běifāng rén láishuō, zhège yǒudiǎnr bùkěsīyì.         雨水是生命的源泉,下雨天也很浪漫。在中文里有句话,叫‘春雨贵如油’,可以说明为什么中国人不会像法国人那样抱怨下雨天。
           Yǔshuǐ shì shēngmìng de yuánquán, xiàyǔ-tiān yě hěn làngmàn. Zài zhōngwén li yǒu jù huà, jiào ‘chūnyǔ guì rú yóu’, kěyǐ shuōmíng wèishéme Zhōngguórén bù huì xiàng Fǎguórén nàyàng bàoyuàn xiàyǔ-tiān.         而在法国,春天常常下雨,所以到处满眼绿色,对于春耕也很有利。
           Ér zài Fǎguó, chūntiān chángcháng xiàyǔ, suǒyǐ dàochù mǎnyǎn-lǜsè, duìyú chūngēng yě hěn yǒulì.

        下面是一首很有名的赞美春雨的唐诗,作者是‘诗圣’ 杜甫。
           Xiàmiàn shì yī shǒu hěn yǒumíng de zànměi chūnyǔ de tángshī, zuòzhě shì "shīshèng" Dù Fǔ.


《春夜喜雨》
杜甫

好雨知时节,当春乃发生。
随风潜入夜,润物细无声。
野径云俱黑,江船火独明。
晓看红湿处,花重锦官城。


“Chūnyè xǐyǔ” 
Dù Fǔ


Hǎo-yǔ zhī shíjié, dāng-chūn nǎi fāshēng.
Suí-fēng qiánrù yè, rùnwù xì wúshēng.
Yě-jìng yún jù hēi, jiāng-chuán huǒ dú míng.
Xiǎo kàn hóng-shī -chù, huā zhòng Jǐnguān-chéng

bonne pluie / connaît / temps, lors - printemps / seulement / se produire.
suivre-vent / se faufiler / nuit, humecter-choses / finement / sans bruit.
sentiers peu fréquentés / nuages / tous / noir, bateau sur le fleuve / feu / seul / briller.
aube / regarder / endroits colorés et humides, fleurs / alourdissent / Ville de Jinguan.        你能不能根据每个词的翻译来理解这首诗的含义呢?欢迎你把自己的理解写在留言里。
            Nǐ néng-bù-néng gēnjù měi gè cí de fānyì lái lǐjiě zhè shǒu shī de hányì ne? Huānyíng nǐ bǎ zìjǐ de lǐjiě xiě zài liúyán lǐ.

lundi 3 avril 2017

读中国文化 : 春天的节日

Dú zhōngguó wénhuà - chūntiān de jiérì


在中国,今天和明天都是假期,大家知道为什么吗?
             Zài zhōngguó jīntiān hé míngtiān doū shì jiàqī, dàjiā zhīdào wèishéme ma?

因为明天是清明节,一个重要的传统节日。
Yīnwéi míngtiān shì qīngmíng jié, yīgè zhòngyào de chuántǒng jiérì. 


首先,清明是一个节气,在春分以后的第十五天。
Shǒuxiān, qīngmíng shì yīgè jiéqì, zài chūnfēn yǐhòu de dì shíwǔ tiān. 

其次,清明也是中国最重要的祭祀节日,这一天大家祭祖扫墓思念去世的祖先和亲人。
Qícì, qīngmíng yě shì zhōngguó zuì zhòngyào de jìsì jiérì, zhè yītiān dàjiā jìzǔ, sǎomù, sīniàn qùshì de zǔxiān hé qīnrén. 

最后,清明前后,气温升高,雨量增多,也是春天到来的日子,所以在古代‘清明’还有一些很美的叫法:‘踏青’、‘寻春’、‘探春’,今天也叫‘春游’。这一天人们都出门去寻找、欣赏和享受美好的春天,也做一些传统的游戏和活动,比如荡秋千、放风筝、挖野菜,等等。
Zuìhòu, qīngmíng qiánhòu, qìwēn shēnggāo, yǔliàng zēngduō, yě shì chūntiān dàolái de rìzi, suǒyǐ zài gǔdài 'qīngmíng' hái yǒu yīxiē hěn měi de jiàofǎ: 'tàqīng', 'xúnchūn', 'tànchūn', jīntiān yě jiào 'chūnyóu'. Zhè yītiān rénmen dōu chūmén qù xúnzhǎo, xīnshǎng hé xiǎngshòu měihǎo de chūntiān, yě zuò yīxiē chuántǒng de yóuxì hé huódòng, bǐrú dàng-qiūqiān, fàng-fēngzhēng, wā-yěcài, děngděng.

另外,清明前后也是耕种、种树的好时候。从1979年开始,清明前的三月十二日就成了‘植树节’。
Lìngwài, qīngmíng qiánhòu yě shì gēngzhòng, zhǒngshù de hǎo shíhou. Cóng 1979 nián kāishǐ, qīngmíng-qián de sānyuè shí'èr-rì jiù chéng le “zhíshù-jié".

 (有一首很有名的诗,说的就是清明节的气氛,大家可以在 2013年4月4号的博文中看到。)

             (Yǒu yī shǒu hěn yǒumíng de shī, shuō de jiù shì qīngmíng-jié de qìfēn, dàjiā kěyǐ zài 2013 nián 4 yuè 4 hào de bówén-zhong kàndào.)

      春天到了,你去踏青了吗?
         Chūntiān dàole, nǐ qù tàqīng le ma?

     

samedi 25 mars 2017

Scrabble chinois !Venez vite relever mon défi !

Trouvez parmi les K (i.e. 'caractère') les choses suivantes (Entre parenthèses c’est le nombre de K pour composer la notion) :
·     
(1)         Un animal (1)
(2)         Un pays d’Asie (4)
(3)         3 provinces chinoises (2 K pour chaque)
(4)         un adverbe de degré (2)
(5)         un adverbe qui décrit la rapidité (2)
(6)         ‘Asie de l’Ouest’ (2)
(7)         ‘Asie de l’Est’ (2)
(8)         ‘Le Sud-Est asiatique’ (3)
(9)         ‘Afrique du Sud’ (2)
(10)     ‘Afrique de l’Est’ (2)
(11)     ‘Afrique de l’Ouest’ (2)
(12)     La capitale économique de la Chine (2)
(13)     ‘sur la mer’ (2)
(14)     ‘sur la rivière’ (2)
(15)     ‘monter’ (2)Pouvez-vous dénicher d'autres mots, sans mes indices ?? Je vous garantis qu'il y a au moins un autre Truc !!! 😜  

(Dites-moi combien de temps vous avez utilisé pour trouver toutes les réponses?)


vendredi 24 mars 2017

练习瑜伽的好处 

Liànxí yújiā de hǎochù 

        随着生活节奏越来越快,很多人觉得生活压力也比以前大了很多,某些慢性病越来越普遍,比如糖尿病、高血压、心脏病等等,很多人即使不得什么大病,身体也不是很有活力,总处在亚健康的状态下。
          Suízhe shēnghuó jiézòu yuè-lái-yuè kuài, hěnduō rén juéde shēnghuó yālì yě bǐ yǐqián dà le hěnduō, mǒu xiē mànxìngbìng yuè-lái-yuè pǔbiàn, bǐrú tángniàobìng, gāo xiěyā, xīnzàng bìng děngděng, hěnduō rén jíshǐ bù dé shénme dà bìng, shēntǐ yě bù shì hěn yǒu huólì, zǒng chùzài yàjiànkāng de zhuàngtài xià.
         
        面对健康问题,有些人选择去看大夫,把麻烦交给大夫去解决,另一些人则越来越意识到自己也应该主动地让自己更健康起来。
         Miàn duì jiànkāng wèntí, yǒuxiē rén xuǎnzé qù kàn dàfū, bǎ máfan jiāo gěi dàfū qù jiějué, lìng yīxiē rén zé yuè-lái-yuè yìshí-dào zìjǐ yě yīnggāi zhǔdòng de ràng zìjǐ gèng jiànkāng qǐlái.

         随着这种意识的普及,越来越多的人开始积极锻炼,周末总能看到公园里有很多人跑步,或者骑自行车,或者散步,还有的踢足球、玩游戏。其中有一种锻炼方式越来越流行,这就是瑜伽。
         Suízhe zhè zhǒng yìshí de pǔjí, yuè-lái-yuè duō de rén kāishǐ jījí duànliàn, zhōumò zǒng néng kàndào gōngyuán li yǒu hěnduō rén pǎobù, huòzhě qí zìxíngchē, huòzhě sànbù, hái yǒude tīzúqiú, wán yóuxì. Qízhōng yǒu yī zhǒng duànliàn fāngshì yuè-lái-yuè liúxíng, zhè jiù shì yújiā.


        练习瑜伽的好处很多,人人都知道,可是很多人,尤其是很多西方人,认为西方人不适合做瑜伽,只有印度人才能做瑜伽!真的是这样吗?
             Liànxí yújiā de hǎochù hěnduō, rénrén dōu zhīdào, kěshì hěnduō rén, yóuqíshì hěnduō xīfāngrén, rènwéi xīfāng én bù shìhé zuò yújiā, zhǐ yǒu Yìndùrén cái néng zuò yújiā! Zhēnde shì zhèyàng ma?


         当然不是。看一看世界上有名的瑜伽老师就知道了:他们当中很多都是西方人!而且瑜伽不是为了把身体变成皮筋一样软,你只要在自己的限度内做到最好 就够了。
           Dāngrán bùshì. Kàn-yī-kàn shìjiè-shàng yǒumíng de yújiā lǎoshī jiù zhīdào le! Tāmen dāngzhōng hěnduō dōu shì xīfāng rén! érqiě yújiā bù shì wèile bǎ shēntǐ biànchéng píjīn yīyàng ruǎn, nǐ zhǐyào zài zìjǐ de xiàndù-nèi zuòdào zuì hǎo jiù gòule.

        在巴黎可以学习和练习瑜伽的地方太多了,怎么选择啊?
          Zài Bālí kěyǐ xuéxí hé liànxí yújiā de dìfāng tài duō le, zěnme xuǎnzé a?

        首先一定要选择有教练资格的老师!如果你的身体不太柔软,可能选择传统的 Hatha 瑜伽比较合适。

              Shǒuxiān yīdìng yào xuǎnzé yǒu jiàoliàn-zīgé de lǎoshī! Rúguǒ nǐ de shēntǐ bù tài róuruǎn, kěnéng xuǎnzé chuántǒng de Hatha yújiā bǐjiào héshì.

        祝你身体健康、充满活力!
        
               Zhù nǐ shēntǐ jiànkāng, chōngmǎn huólì!


       (如果你已经有一点儿瑜伽的基础,那么下面这个瑜伽学习的机会 你也许会想尝试一下。)
            (Rúguǒ nǐ yǐjīng yǒu yīdiǎnr yújiā de jīchǔ, nàme xiàmiàn zhè ge yújiā xuéxí de jīhuì nǐ yěxǔ huì xiǎng chángshì yīxià.)