mardi 18 avril 2017

文化差异:雨     Wénhuà chāyì: Yǔ


        来法国留学或者工作的中国人会发现很多有趣的文化差异,其中一个让他们惊讶的事儿就是大多数法国人都讨厌下雨天,而对于中国人,尤其是中国北方人来说,这个有点儿不可思议。
            Lái Fǎguó liúxué huòzhě gōngzuò de zhōngguó rén huì fāxiàn hěnduō yǒuqù de wénhuà chā, qízhōng yī gè ràng tāmen jīngyà de shìr jiù shì : dàduōshù fǎguó rén dōu tǎoyàn xiàyǔ-tiān, ér duìyú Zhōngguórén, yóuqíshì zhōngguó běifāng rén láishuō, zhège yǒudiǎnr bùkěsīyì.         雨水是生命的源泉,下雨天也很浪漫。在中文里有句话,叫‘春雨贵如油’,可以说明为什么中国人不会像法国人那样抱怨下雨天。
           Yǔshuǐ shì shēngmìng de yuánquán, xiàyǔ-tiān yě hěn làngmàn. Zài zhōngwén li yǒu jù huà, jiào ‘chūnyǔ guì rú yóu’, kěyǐ shuōmíng wèishéme Zhōngguórén bù huì xiàng Fǎguórén nàyàng bàoyuàn xiàyǔ-tiān.         而在法国,春天常常下雨,所以到处满眼绿色,对于春耕也很有利。
           Ér zài Fǎguó, chūntiān chángcháng xiàyǔ, suǒyǐ dàochù mǎnyǎn-lǜsè, duìyú chūngēng yě hěn yǒulì.

        下面是一首很有名的赞美春雨的唐诗,作者是‘诗圣’ 杜甫。
           Xiàmiàn shì yī shǒu hěn yǒumíng de zànměi chūnyǔ de tángshī, zuòzhě shì "shīshèng" Dù Fǔ.


《春夜喜雨》
杜甫

好雨知时节,当春乃发生。
随风潜入夜,润物细无声。
野径云俱黑,江船火独明。
晓看红湿处,花重锦官城。


“Chūnyè xǐyǔ” 
Dù Fǔ


Hǎo-yǔ zhī shíjié, dāng-chūn nǎi fāshēng.
Suí-fēng qiánrù yè, rùnwù xì wúshēng.
Yě-jìng yún jù hēi, jiāng-chuán huǒ dú míng.
Xiǎo kàn hóng-shī -chù, huā zhòng Jǐnguān-chéng

bonne pluie / connaît / temps, lors - printemps / seulement / se produire.
suivre-vent / se faufiler / nuit, humecter-choses / finement / sans bruit.
sentiers peu fréquentés / nuages / tous / noir, bateau sur le fleuve / feu / seul / briller.
aube / regarder / endroits colorés et humides, fleurs / alourdissent / Ville de Jinguan.        你能不能根据每个词的翻译来理解这首诗的含义呢?欢迎你把自己的理解写在留言里。
            Nǐ néng-bù-néng gēnjù měi gè cí de fānyì lái lǐjiě zhè shǒu shī de hányì ne? Huānyíng nǐ bǎ zìjǐ de lǐjiě xiě zài liúyán lǐ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire